Αρχική σελίδα
 
 
Skip Navigation Links

 

Αναζήτηση
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation LinksΑρχική Σελίδα | Η Eταιρεία | Εταιρική Διακυβέρνηση Skip Navigation Links

Εταιρική Διακυβέρνηση

Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας

Σε εφαρμογή των αρχών αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης η ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ έχει υιοθετήσει πλήρως τον Κώδικά Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της μητρικής Τράπεζας, στον οποίο αποτυπώνονται οι βασικές αρχές και αξίες που διέπουν τους εσωτερικούς κανονισμούς, την πολιτική του Ομίλου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, αλλά και τη συμπεριφορά των εργαζομένων.

Ειδικότερα, μέσω του Κώδικα ορίζονται οι ακόλουθες αξίες και αρχές :

Νομιμότητα και την επιχειρηματική δραστηριότητα
Προτεραιότητα στους πελάτες
Ποιότητα προσωπικού
Προσφορά στην κοινωνία
Σεβασμός στο περιβάλλον
Σωστή συμπεριφορά έναντι των πελατών
Προστασία των συμφερόντων του Ομίλου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Σεβασμός των συναδέλφων
Προστασία των συμφερόντων των Μετόχων

Ο Κώδικας εναρμονίζεται με τις κείμενες διατάξεις που απορρέουν από το εθνικό και διεθνές νομοθετικό πλαίσιο, βάσει των οποίων η Διοίκηση και το σύνολο του προσωπικού της ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ ασκούν τα καθήκοντά τους, συνδράμοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην επιτυχή επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (pdf)
Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας (pdf)

Υποβολή Αναφορών

Ο Ομιλος της ΕΤΕ οφείλει να συμμορφώνεται στην κείμενη Νομοθεσία καθώς και στο Νόμο (Sarbanes-Oxley Act) λόγω της διαπραγμάτευσης των μετοχών του στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης. Στα πλαίσια αυτά η ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ ως μέλος του Ομίλου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ καθιερώνει, μεταξύ άλλων, διαδικασίες για την εμπιστευτική ή και ανώνυμη υποβολή αναφορών των εργαζομένων ή παντός ενδιαφερόμενου. Οι αναφορές αυτές σχετίζονται με πράξεις ή παραλείψεις στελεχών που δημιουργούν αμφιβολίες για αντικανονικές ενέργειες μη συμβατές με τη διεθνή πρακτική και τις κείμενες διατάξεις. Τέτοιες πράξεις επιφέρουν ή θα μπορούσαν να επιφέρουν συνέπειες για την Εταιρεία και τον Όμιλο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με σοβαρό αντίκτυπο στα συμφέροντα μετόχων, εργαζομένων και πελατών.

Η υποβολή αναφορών μπορεί να γίνει στη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας η οποία και είναι υπεύθυνη για την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των αναφορών αυτών. Οι αναφορές αυτές αποστέλλονται επώνυμα ή ανώνυμα μέσω του ταχυδρομείου στη διεύθυνση ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ, Λεωφ. Αθηνών 128-132, 104 42 Αθήνα, υπόψη Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση Whistle@nbgleasing.gr (επώνυμα) από σταθμό που βρίσκεται εντός ή εκτός του χώρου εργασίας.

Υποβολή Παραπόνων

Γενικές αρχές & διαδικασίες

Στρατηγικής σημασίας απόφαση της Διοίκησης της «ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρία Χρηματοδοτικών Μισθώσεων» αποτελεί η εξυπηρέτηση των πελατών μας και η ικανοποίηση των προσδοκιών τους, προσφέροντας σε αυτούς ποιοτικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

Βασική συνιστώσα της εξυπηρέτησης των πελατών μας καθώς και των λοιπών συναλλασσομένων με την Εταιρεία μας, αποτελεί η αποτελεσματική διαδικασία υποβολής και επίλυσης των αιτιάσεων (δηλώσεις δυσαρέσκειας, όπως παράπονα, καταγγελίες, κ.λπ.) που σχετίζονται τις παρεχόμενες από την «ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρία Χρηματοδοτικών Μισθώσεων» υπηρεσίες σε σχέση με τις δραστηριότητες του Ν. 1665/1986.

Στόχος μας είναι η εξεύρεση λύσεων με γνώμονα την καλή πίστη, τη διαφάνεια και την αμεροληψία, σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης.

Οι διαδικασίες που εφαρμόζει η Εταιρεία μας κατά τη διαχείριση των παραπόνων, απορρέουν από τις αρχές μας, βασικότερες των οποίων είναι:
 • όλοι οι πελάτες απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης και ίσου βαθμού προστασίας των συμφερόντων τους,
 • τα παράπονα αντιμετωπίζονται με γνώμονα την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο,
 • κάθε παράπονο είναι ξεχωριστό και ως τέτοιο απαιτεί τη δέουσα προσοχή, ευαισθησία και κατανόηση,
 • κάθε παράπονο διερευνάται με επιμέλεια και χωρίς διάκριση, μέσω της συγκέντρωσης και επεξεργασίας κάθε συναφούς στοιχείου και πληροφορίας και
 • εξαντλείται κάθε δυνατότητα άμεσης διευθέτησης του παραπόνου και εξυπηρέτησης του παραπονούμενου.


Τρόπος υποβολής παραπόνου

Η υποβολή παραπόνων σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία που ακολουθεί η Εταιρεία μας πραγματοποιείται είτε προφορικώς (τηλεφωνική επικοινωνία ή φυσική παρουσία), είτε εγγράφως (με ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω επιστολής), επικοινωνώντας:
 • είτε με στέλεχος της Εταιρείας,
 • είτε με τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας


Για να μπορέσει η Εταιρεία να διαχειριστεί και να απαντήσει σε τυχόν παράπονό σας, θα πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα στους παρακάτω τρόπους για την υποβολή του :
 • αποστέλλοντας σχετική επιστολή ή το «ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ»,
  • είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση complianceunit@nbgleasing.gr ,
  • είτε μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση : ΕΘΝΙΚΗ LEASING Α.Ε., Λεωφ. Αθηνών 128-132, 104 42 Αθήνα, υπόψη Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης,
  • είτε μέσω fax στο +30 210 51 95 111.
  Το σχετικό «ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ» μπορείτε να το βρείτε εδώ.
 • συμπληρώνοντας το παραπάνω «ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ» που παρέχεται στους χώρους της Εταιρείας μας,
  • είτε στο Κεντρικό Κατάστημα : Λεωφ. Αθηνών 128-132, 104 42 Αθήνα,
  • είτε στο Υποκατάστημα Θεσσαλονίκη : Πλουτάρχου 5, 546 23 Θεσσαλονίκη
  και παραδίδοντάς το στον αρμόδιο υπάλληλο,
 • καλώντας στο +30 210 51 95 000 (χρέωση ανάλογα με το τιμολόγιο του παρόχου) από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9:00 έως τις 17:00.


Σημαντικά στοιχεία για την υποβολή παραπόνου

Προς διευκόλυνση του έργου μας, όταν υποβάλετε παράπονο με οποιονδήποτε τρόπο έχετε επιλέξει, παρακαλούμε να φροντίσετε ώστε να :
 • παράσχετε τα προσωπικά σας στοιχεία, που θα μας επιτρέψουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να εντοπίσουμε τυχόν υφιστάμενη συνεργασία σας με την Εταιρεία (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε απάντηση με συγκεκριμένο τρόπο (π.χ. εγγράφως σε διαφορετική διεύθυνση από τη διεύθυνση αποστολής), παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά.
 • περιγράψετε με ακρίβεια το ζήτημα, διευκολύνοντας την περαιτέρω διερεύνησή του.
 • διασφαλίσετε τη νομιμοποίησή σας για την υποβολή παραπόνου. Η Εταιρεία εξετάζει και απαντά τα παράπονα που υποβλήθηκαν από πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον προς τούτο.


Διαδικασία επίλυσης παραπόνου

 • Μετά την παραλαβή του παραπόνου σας, παρέχεται βεβαίωση παραλαβής του από την Εταιρεία μας.
 • Μελετάμε προσεκτικά το θέμα που μας αναφέρετε και σε περίπτωση που χρειάζονται πρόσθετα στοιχεία, επικοινωνούμε άμεσα μαζί σας.
 • Στη συνέχεια το θέμα σας διερευνάται σε συνεργασία με τις καθ΄ ύλην αρμόδιες Μονάδες της Εταιρείας.
 • Ευθύς μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία διερεύνησης λαμβάνεται ενημέρωση/απάντηση για το θέμα που μας θέσατε (προτεινόμενη λύση, διευκρινίσεις, κλπ.)


Χρονικό διάστημα απάντησης

Με τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων της διερεύνησης, σε συνεργασία με την αρμόδια Μονάδα της Εταιρείας, θα είμαστε σε θέση να σας απαντήσουμεεντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του παραπόνου σας και σε κάθε περίπτωση εντός του καθοριζόμενου, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, χρονικού διαστήματος. Εφόσον για την απάντησή μας χρειάζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Εναλλακτικά Μέσα Επίλυσης Διαφορών

Aν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντηση της Εταιρείας, μπορείτε να υποβάλετε εγγράφως το παράπονό σας στον «Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή» το αργότερο μέσα σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υποβολής του στην Εταιρεία, ως φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, στη διεύθυνση:

Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής
Διεύθυνση: Μασσαλίας 1, 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 10440, +30 210 3376700
Fax: 2103238821 - email: info@hobis.gr


Ο «Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής» είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό να εξετάζει δίκαια, αμερόληπτα και με διαφανείς διαδικασίες, διαφορές που ανακύπτουν από την παροχή τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών και να επιδιώκει τη φιλική διευθέτηση και εξωδικαστική επίλυσή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του «Ελληνικού Χρηματοοικονομικού Μεσολαβητή» : www.hobis.gr

Για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών σας με την Εταιρεία μπορείτε να προσφύγετε και σε οποιονδήποτε άλλο φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, νόμιμα καταχωρημένο στο Μητρώο φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, www.efpolis.gr, όπου μπορείτε να βρείτε αναρτημένες και περισσότερες πληροφορίες για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών.

Θα θέλαμε, επίσης, να σας ενημερώσουμε ότι η υποβολή παραπόνου στην Εταιρεία δεν αναιρεί τη δυνατότητα δικαστικής επιδίωξης (π.χ. μέσω της άσκησης αγωγής) των έννομων αξιώσεών σας, ούτε διακόπτει την παραγραφή τους.

Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Με στόχο την επίλυση/διευθέτηση των θεμάτων που θέτετε υπόψη μας μέσω της διαδικασίας υποβολής παραπόνων, η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, προβαίνει στη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΘΝΙΚΗ LEASING Α.Ε., τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών δεδομένων εάν τα δεδομένα κοινοποιούνται, την περίοδο διατήρησης και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, παρέχονται στη “Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα”, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.nbgleasing.gr.

Προσωπικά Δεδομένα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, αναγνωρίζει και δίνει πρωταρχική σημασία στην υποχρέωση συμμόρφωσής της με την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά στην προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος 2472 / 1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και οι αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η διαχείριση πληροφοριών που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα ή μη) είτε αυτές αφορούν πελάτες, μετόχους ή υπαλλήλους πραγματοποιείται με νόμιμο τρόπο, ανεξαρτήτως του μέσου συλλογής ή αποθήκευσής τους, διασφαλίζοντας σε απόλυτο βαθμό τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και την τήρηση της εμπιστευτικότητας.

Η Εταιρεία σέβεται το απόρρητο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε γνώση της. Στο πλαίσιο αυτό όλοι οι υπάλληλοι της Εταιρείας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τους εσωτερικούς κανονισμούς και διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, οφείλουν, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εχεμύθεια των προσωπικών στοιχείων των πελατών της Εταιρείας και να διατηρείται η εμπιστοσύνη τους στον Ομιλο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, να χειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και επιμέλεια οποιαδήποτε πληροφορία περιέρχεται σε γνώση τους και αφορά πελάτες ή άλλους αντισυμβαλλόμενους της Εταιρείας ή του Ομίλου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Προστασία Συναλλασόμενων

Σε εφαρμογή της στρατηγικής της Διοίκησης της Εταιρείας, λαμβάνονται μέτρα που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και στη διαμόρφωση νέων προτύπων συναλλακτικής ηθικής στις σχέσεις με τους πελάτες.

Στο πλαίσιο αυτό οι όροι των συμβάσεων έχουν διατυπωθεί σε απλή γλώσσα και με εύληπτο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της νομολογίας και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα ο τρόπος χρέωσης των υπηρεσιών της Εταιρείας διατυπώνεται ευδιάκριτα και κατανοητά.

Παράλληλα, η Εταιρεία αναρτά στην ιστοσελίδα της τον μαθηματικό τύπο υπολογισμού και το είδος των επιτοκιακών ρητρών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα μισθώματα των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, παράδειγμα υπολογισμού μισθώματος, το τιμολόγιο βασικών εργασιών, κείμενο ενημέρωσης σχετικά με τα πλεονεκτήματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση παγίων και το έντυπο της αίτησης με τα πλήρη στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή αιτήματος χρηματοδοτικής μίσθωσης από επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, μέσω της ιστοσελίδας της η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της να υποβάλλουν τυχόν αιτήματα, υποδείξεις ή παράπονα.

Επικοινωνία

ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ
Λεωφ. Αθηνών 128-132 & Ιφιγενείας, 104 42 Αθήνα
Τηλ. Κέντρο : 210 5195 000
Email : info@nbgleasing.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Fax 210 5195 104


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τηλ. Κέντρο : 210 5195 000
Fax 210 5195 103
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τηλ. Κέντρο : 210 5195 000
Fax 210 5195 101
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τηλ. Κέντρο : 210 5195 000
Fax 210 5195 102
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τηλ. Κέντρο : 210 5195 000
Fax 210 5195 106
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Τηλ. Κέντρο : 210 5195 000
Fax 210 5195 107
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Τηλ. Κέντρο : 210 5195 000
Fax 210 5195 105
ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Τηλ. Κέντρο : 210 5195 000
Fax 210 5195 108
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ
Τηλ. Κέντρο : 210 5195 000
Fax 210 5195 109
Email :sales@nbgleasing.gr
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Τηλ. Κέντρο : 210 5195 000
Fax 210 5195 111
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πλουτάρχου 5, 546 23 Θεσσαλονίκη
Τηλ 2310 244495, Fax 2310 244496

 

©2012  Εθνική Leasing

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ETHNODATA A.E.