Αρχική σελίδα
 
 
Skip Navigation Links

 

Αναζήτηση
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation LinksΑρχική Σελίδα | Προϊόντα Leasing | Πίνακας Εξόδων Skip Navigation Links

Πίνακας Εξόδων Βασικών Εργασιών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΞΟΔΑ

Αμοιβή ανάλυσης οικονομικών στοιχείων, νομικού & τεχνικού ελέγχου

1,0% επί της αξίας του
εξοπλισμού με ελάχιστη
χρέωση 300 Ευρώ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
(*)

ΕΞΟΔΑ

Φόρος μεταβίβασης

10% επί της αγοραίας
αξίας του ακινήτου

Μεταγραφή αγοραπωλησίας

5,75‰ επί της αγοραίας
αξίας του ακινήτου

Μεταγραφή μίσθωσης

5,75‰ επί της συνολικής
αξίας των μισθωμάτων

Πιστοποιητικά Υποθηκοφυλακείου

200 Ευρώ

Δικηγορικός Σύλλογος

Βάσει κλίμακας, επί της
αγοραίας αξίας του ακινήτου

Συμβολαιογραφικά

1,0% επί της αγοραίας αξίας
του ακινήτου, πλέον
αντιγραφικών δικαιωμάτων

Αμοιβή ανάλυσης οικονομικών στοιχείων, νομικού & τεχνικού ελέγχου

1,0% επί της αξίας του
ακινήτου με ελάχιστη
χρέωση 2.500 Ευρώ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(*)

ΕΞΟΔΑ

Πληρεξούσιο για την μεταβίβαση

60 Ευρώ

Συμβολαιογραφικά κατά την έναρξη

580 Ευρώ

Συμβολαιογραφικά κατά την λήξη

350 Ευρώ

(*) Τα παραπάνω έξοδα ,εκτός της "Αμοιβής ανάλυσης οικονομικών στοιχείων, νομικού και τεχνικού ελέγχου", αφορούν έξοδα τα οποία καταλογίζονται από τους αρμόδιους φορείς και η Εθνική Leasing δε συμμετέχει στο καθορισμό τους.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(**)

ΕΞΟΔΑ

Παράταση διάρκειας μίσθωσης και αναδόμηση μισθωμάτων

300 Ευρώ

Αλλαγή εξασφαλίσεων

300 Ευρώ

Υποκατάσταση Μισθωτή

300 Ευρώ

(**) Όταν οι παραπάνω τροποποιήσεις αφορούν συμβάσεις επαγγελματικών οχημάτων ή συμβάσεις ακινήτων, επιβαρύνονται και με την συμβολαιογραφική αμοιβή για την τροποποίηση των αρχικών συμβολαίων, η οποία εξαρτάται από τον αριθμό των σελίδων που απαιτούνται στα νέα συμβόλαια.

(*) Τα ανωτέρω υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές και δεν είναι δεσμευτικά. 

©2012  Εθνική Leasing

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ETHNODATA A.E.